"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2024Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006Năm 2001Năm không rõ
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND Tỉnh Quảng Ninh UBND Tỉnh Quảng Ninh HĐND Huyện Ba Chẽ UBND Huyện Ba Chẽ HĐND Huyện Bình Liêu UBND Huyện Bình Liêu HĐND Huyện Cô Tô UBND Huyện Cô Tô HĐND Huyện Đầm Hà UBND Huyện Đầm Hà HĐND Huyện Đông Triều UBND Huyện Đông Triều HĐND Huyện Hải Hà UBND Huyện Hải Hà HĐND Huyện Hoành Bồ UBND Huyện Hoành Bồ HĐND Huyện Tiên Yên UBND Huyện Tiên Yên HĐND Huyện Vân Đồn UBND Huyện Vân Đồn HĐND Huyện Yên Hưng UBND Huyện Yên Hưng HĐND TP Hạ Long UBND TP Hạ Long HĐND TP Móng Cái UBND TP Móng Cái UBND TP Cẩm Phả HĐND TP Uông Bí UBND TP Uông Bí UBND TP Cẩm Phả HĐND TP Cẩm Phả
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Nghị định Quyết định Thông tư Văn bản khác
LĨNH VỰC, NGÀNH
Văn bản do HĐND Huyện Hoành Bồ ban hành
Tổng số: văn bản

Nghị quyết 58/2008/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 58/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hoành Bồ về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2009
[ Ban hành: 23/12/2008 ] [ Hiệu lực: 23/12/2008 ]
Nghị quyết 60/2008/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 60/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hoành Bồ về chương trình hoạt động giám sát của HĐND huyện năm 2009
[ Ban hành: 23/12/2008 ] [ Hiệu lực: 23/12/2008 ]
Nghị quyết 62/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 62/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hoành Bồ về bổ sung dự toán chi ngân sách huyện từ nguồn vượt thu năm 2008, và nguồn dự phòng ngân sách huyện năm 2008
[ Ban hành: 23/12/2008 ] [ Hiệu lực: 23/12/2008 ]
Nghị quyết 64/2008/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 64/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hoành Bồ về lập dự toán và phân bổ ngân sách nước huyện năm 2009; sửa đổi bổ sung một số cơ chế, biện pháp điều hành ngân sách huyện năm 2009
[ Ban hành: 23/12/2008 ] [ Hiệu lực: 23/12/2008 ]
Nghị quyết 65/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 65/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hoành Bồ về việc quy định tạm thời mức chi và nội dung chi, kinh phí đảm bảo hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện Hoành Bồ
[ Ban hành: 23/12/2008 ] [ Hiệu lực: 23/12/2008 ]
Nghị quyết 49/2008/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 49/2008/NQ-HĐND của HĐND huyện Hoành Bồ về bổ sung dự toán chi ngân sách huyện từ nguồn vượt thu năm 2007.
[ Ban hành: 23/07/2008 ] [ Hiệu lực: 23/07/2008 ]
Nghị quyết 50/2008/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 50/2008/NQ-HĐND của HĐND huyện Hoành Bồ về việc phê chuẩn tổng quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn và quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2007.
[ Ban hành: 23/07/2008 ] [ Hiệu lực: 23/07/2008 ]
Nghị quyết 51/2008/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 51/2008/NQ-HĐND của HĐND huyện Hoành Bồ về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008.
[ Ban hành: 23/07/2008 ] [ Hiệu lực: 23/07/2008 ]
Nghị quyết 43/2007/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 43/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Hoành Bồ về bổ sung dự toán chi ngân sách huyện từ nguồn vượt thu năm 2007 và nguồn dự phòng ngân sách huyện năm 2007.
[ Ban hành: 25/12/2007 ] [ Hiệu lực: 25/12/2007 ]
Nghị quyết 44/2007/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 44/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Hoành Bồ về lập dự toán và phân bổ ngân sách Nhà nước của huyện năm 2008; sửa đổi bổ sung một số cơ chế, biện pháp điều hành ngân sách huyện năm 2008.
[ Ban hành: 25/12/2007 ] [ Hiệu lực: 25/12/2007 ]
Nghị quyết 45/2007/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 45/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Hoành Bồ về việc phân loại đơn vị hành chính huyện Hoành Bồ.
[ Ban hành: 25/12/2007 ] [ Hiệu lực: 25/12/2007 ]
Nghị quyết 46/2007/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 46/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Hoành Bồ về việc thông qua Đề án giao đất, giao rừng, cho thuê rừng cho hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn.
[ Ban hành: 25/12/2007 ] [ Hiệu lực: 25/12/2007 ]
Nghị quyết 47/2007/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 47/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Hoành Bồ về chương trình hoạt động giám sát của HĐND huyện năm 2008.
[ Ban hành: 25/12/2007 ] [ Hiệu lực: 25/12/2007 ]
Nghị quyết 48/2007/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 48/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Hoành Bồ về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2008.
[ Ban hành: 25/12/2007 ] [ Hiệu lực: 25/12/2007 ]
Nghị quyết 28/2007/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số: 28/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Hoành Bồ về việc phê chuẩn tổng quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2006.
[ Ban hành: 18/07/2007 ] [ Hiệu lực: 18/07/2007 ]
Nghị quyết 29/2007/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số: 29/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Hoành Bồ về bổ sung dự toán chi ngân sách huyện từ nguồn vượt thu năm 2006 và nguồn dự phòng ngân sách huyện năm 2006.
[ Ban hành: 18/07/2007 ] [ Hiệu lực: 18/07/2007 ]
Nghị quyết 32/2007/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số: 32/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Hoành Bồ về phát triển hộ gia đình sản xuất nông sản hàng hoá giai đoạn 2007-2010 (Đạt kinh tế trang trại, gia trại).
[ Ban hành: 18/07/2007 ] [ Hiệu lực: 18/07/2007 ]
Nghị quyết 41/2007/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số: 41/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Hoành Bồ về việc quy định tạm thời mức chi và nội dung chi, kinh phí đảm bảo hoạt động của HĐND huyện Hoành Bồ.
[ Ban hành: 18/07/2007 ] [ Hiệu lực: 18/07/2007 ]
Nghị quyết 42/2007/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số: 42/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Hoành Bồ về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2007.
[ Ban hành: 18/07/2007 ] [ Hiệu lực: 18/07/2007 ]
Nghị quyết 28/2007/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số: 28/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Hoành Bồ về việc phê chuẩn tổng quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2006.
[ Ban hành: 18/07/2007 ] [ Hiệu lực: 18/07/2007 ]
Nghị quyết 29/2007/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số: 29/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Hoành Bồ về bổ sung dự toán chi ngân sách huyện từ nguồn vượt thu năm 2006 và nguồn dự phòng ngân sách huyện năm 2006.
[ Ban hành: 18/07/2007 ] [ Hiệu lực: 18/07/2007 ]
Nghị quyết 32/2007/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số: 32/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Hoành Bồ về phát triển hộ gia đình sản xuất nông sản hàng hoá giai đoạn 2007-2010 (Đạt kinh tế trang trại, gia trại).
[ Ban hành: 18/07/2007 ] [ Hiệu lực: 18/07/2007 ]
Nghị quyết 41/2007/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số: 41/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Hoành Bồ về việc quy định tạm thời mức chi và nội dung chi, kinh phí đảm bảo hoạt động của HĐND huyện Hoành Bồ.
[ Ban hành: 18/07/2007 ] [ Hiệu lực: 18/07/2007 ]
Nghị quyết 42/2007/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số: 42/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Hoành Bồ về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2007.
[ Ban hành: 18/07/2007 ] [ Hiệu lực: 18/07/2007 ]
Nghị quyết 17/2006/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 17/2006/NQ-HĐND của HĐND huyện Hoành Bồ về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2005.
[ Ban hành: 18/07/2006 ] [ Hiệu lực: 18/07/2006 ]
Nghị quyết 18/2006/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 18/2006/NQ-HĐND của HĐND huyện Hoành Bồ về bổ sung dự toán chi ngân sách huyện từ nguồn vượt thu và nguồn dự phòng ngân sách huyện năm 2005.
[ Ban hành: 18/07/2006 ] [ Hiệu lực: 18/07/2006 ]
Nghị quyết 19/2006/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 19/2006/NQ-HĐND của HĐND huyện Hoành Bồ về bổ sung dự toán chi ngân sách huyện từ nguồn vượt thu và nguồn dự phòng ngân sách huyện năm 2006.
[ Ban hành: 18/07/2006 ] [ Hiệu lực: 18/07/2006 ]
Nghị quyết 21/2006/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 21/2006/NQ-HĐND của HĐND huyện Hoành Bồ về một số chủ trương, biện pháp nâng cao hoạt động của chính quyền xã, thị trấn giai đoạn 2006-2010.
[ Ban hành: 18/07/2006 ] [ Hiệu lực: 18/07/2006 ]
Nghị quyết 22/2006/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 22/2006/NQ-HĐND của HĐND huyện Hoành Bồ về nhiệm kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2006.
[ Ban hành: 18/07/2006 ] [ Hiệu lực: 18/07/2006 ]