"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2024Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006Năm 2001Năm không rõ
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND Tỉnh Quảng Ninh UBND Tỉnh Quảng Ninh HĐND Huyện Ba Chẽ UBND Huyện Ba Chẽ HĐND Huyện Bình Liêu UBND Huyện Bình Liêu HĐND Huyện Cô Tô UBND Huyện Cô Tô HĐND Huyện Đầm Hà UBND Huyện Đầm Hà HĐND Huyện Đông Triều UBND Huyện Đông Triều HĐND Huyện Hải Hà UBND Huyện Hải Hà HĐND Huyện Hoành Bồ UBND Huyện Hoành Bồ HĐND Huyện Tiên Yên UBND Huyện Tiên Yên HĐND Huyện Vân Đồn UBND Huyện Vân Đồn HĐND Huyện Yên Hưng UBND Huyện Yên Hưng HĐND TP Hạ Long UBND TP Hạ Long HĐND TP Móng Cái UBND TP Móng Cái UBND TP Cẩm Phả HĐND TP Uông Bí UBND TP Uông Bí UBND TP Cẩm Phả HĐND TP Cẩm Phả
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Nghị định Quyết định Thông tư Văn bản khác
LĨNH VỰC, NGÀNH
Văn bản do HĐND Tỉnh Quảng Ninh ban hành
Tổng số: văn bản

Nghị quyết 23/2023/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 23/2023/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc quy định chính sách hỗ trợ một số đối tượng người có công với cách mạng và thân nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
[ Ban hành: 08/12/2023 ] [ Hiệu lực: 07/01/2024 ]
Nghị quyết 24/2023/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 24/2023/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2023-2025.
[ Ban hành: 08/12/2023 ] [ Hiệu lực: 07/01/2024 ]
Nghị quyết 25/2023/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 25/2023/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc thường xuyên tại một số địa bàn thuộc tỉnh Quảng Ninh.
[ Ban hành: 08/12/2023 ] [ Hiệu lực: 07/01/2024 ]
Nghị quyết 26/2023/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 26/2023/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc quy định mức thu, đơn vị tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
[ Ban hành: 08/12/2023 ] [ Hiệu lực: 07/01/2024 ]
Nghị quyết 27/2023/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 27/2023/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh quy định mức chi đối với một số nội dung chi cho công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
[ Ban hành: 08/12/2023 ] [ Hiệu lực: 07/01/2024 ]
Nghị quyết 28/2023/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 28/2023/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh quy định chính sách thu hút bác sỹ về làm việc tại một số đơn vị thuộc tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025
[ Ban hành: 08/12/2023 ] [ Hiệu lực: 07/01/2024 ]
Nghị quyết 29/2023/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 29/2023/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh quy định nội dung, nhiệm vụ chi duy tu, bảo dưỡng đê điều và xử lý cấp bách sự cố đê điều đối với các tuyến đê do tỉnh Quảng Ninh quản lý.
[ Ban hành: 08/12/2023 ] [ Hiệu lực: 07/01/2024 ]
Nghị quyết 30/2023/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 30/2023/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh quy định mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
[ Ban hành: 08/12/2023 ] [ Hiệu lực: 07/01/2024 ]
Nghị quyết 31/2023/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 31/2023/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc bãi bỏ Nghị quyết số 94/2017/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thí điểm áp dụng một số chính sách đối với người làm việc theo chế độ hợp đồng tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Quảng Ninh.
[ Ban hành: 08/12/2023 ] [ Hiệu lực: 07/01/2024 ]
Nghị quyết 175/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 175/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc quyết định biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước; phê duyệt tổng số lượng người làm việc hưởng lương NSNN trong các đơn vị sự nghiệp công lập; quyết định số lượng cán bộ, công chức cấp xã; phê duyệt bổ sung biên chế sự nghiệp giáo dục mầm non và phổ thông công lập tỉnh Quảng Ninh năm 2024.
[ Ban hành: 08/12/2023 ] [ Hiệu lực: 07/01/2024 ]
Nghị quyết 176/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 176/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2024.
[ Ban hành: 08/12/2023 ] [ Hiệu lực: 07/01/2024 ]
Nghị quyết 178/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 178/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về phát triển thanh niên tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030.
[ Ban hành: 08/12/2023 ] [ Hiệu lực: 07/01/2024 ]
Nghị quyết 179/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 179/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
[ Ban hành: 08/12/2023 ] [ Hiệu lực: 07/01/2024 ]
Nghị quyết 182/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 182/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh Nghị quyết về dừng chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công.
[ Ban hành: 08/12/2023 ] [ Hiệu lực: 07/01/2024 ]
Nghị quyết 188/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 188/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2024 của HĐND tỉnh Quảng Ninh.
[ Ban hành: 08/12/2023 ] [ Hiệu lực: 07/01/2024 ]
Nghị quyết 189/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 189/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc xác nhận kết quả bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
[ Ban hành: 07/12/2023 ] [ Hiệu lực: 06/01/2024 ]
Nghị quyết 20/2023/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 20/2023/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quy định của HĐND tỉnh thực hiện thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
[ Ban hành: 31/10/2023 ] [ Hiệu lực: 30/11/2023 ]
Nghị quyết 21/2023/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 21/2023/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc bãi bỏ, sửa đổi một số khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.
[ Ban hành: 31/10/2023 ] [ Hiệu lực: 30/11/2023 ]
Nghị quyết 22/2023/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 22/2023/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc tiếp tục thực hiện chính sách đặc thù của tỉnh quy định tại Nghị quyết số 204/2019/NQ-HĐND ngày 30 tháng 7 năm 2019 và Nghị quyết số 248/2020/NQ-HĐND ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh cho đối tượng ở các xã ra khỏi vùng khó khăn và các xã, thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh.
[ Ban hành: 31/10/2023 ] [ Hiệu lực: 30/11/2023 ]
Nghị quyết 164/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 164/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc thông qua giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
[ Ban hành: 31/10/2023 ] [ Hiệu lực: 30/11/2023 ]
Nghị quyết 169/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 169/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh điều chỉnh biên chế công chức đã giao tại Nghị quyết số 134/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quyết định biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước; phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Quảng Ninh năm 2023.
[ Ban hành: 31/10/2023 ] [ Hiệu lực: 30/11/2023 ]
Nghị quyết 16/2023/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 16/2023/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 303/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của HĐND tỉnh về phân cấp nhiệm vụ chi đầu tư phát triển, nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 tỉnh Quảng Ninh.
[ Ban hành: 12/07/2023 ] [ Hiệu lực: 11/08/2023 ]
Nghị quyết 17/2023/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 17/2023/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc quy định định mức phân bổ kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
[ Ban hành: 12/07/2023 ] [ Hiệu lực: 11/08/2023 ]
Nghị quyết 18/2023/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 18/2023/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc Quy định chính sách thực hiện cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện ma túy và hỗ trợ lực lượng chuyên trách phòng chống tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
[ Ban hành: 12/07/2023 ] [ Hiệu lực: 11/08/2023 ]
Nghị quyết 19/2023/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 19/2023/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc Quy định mức chi bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
[ Ban hành: 12/07/2023 ] [ Hiệu lực: 11/08/2023 ]
Nghị quyết 148/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 148/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2023.
[ Ban hành: 12/07/2023 ] [ Hiệu lực: 11/08/2023 ]
Nghị quyết 154/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 154/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc đặt tên và điều chỉnh độ dài một số đường, phố trên địa bàn thành phố Cẩm Phả, thị xã Đông Triều và thị xã Quảng Yên thuộc tỉnh Quảng Ninh.
[ Ban hành: 12/07/2023 ] [ Hiệu lực: 11/08/2023 ]
Nghị quyết 155/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 155/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về một số giải pháp trọng tâm hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và phát triển bền vững đến năm 2025.
[ Ban hành: 12/07/2023 ] [ Hiệu lực: 11/08/2023 ]
Nghị quyết 156/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 156/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc thông qua danh mục các dự án, công trình thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh đợt 02 năm 2023; Điều chỉnh tên, địa điểm, diện tích dự án, diện tích thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với một số dự án, công trình đã được Hội đông nhân dân tỉnh thông qua.
[ Ban hành: 12/07/2023 ] [ Hiệu lực: 11/08/2023 ]
Nghị quyết 160/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 160/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.
[ Ban hành: 12/07/2023 ] [ Hiệu lực: 11/08/2023 ]