"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2024Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006Năm 2001Năm không rõ
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND Tỉnh Quảng Ninh UBND Tỉnh Quảng Ninh HĐND Huyện Ba Chẽ UBND Huyện Ba Chẽ HĐND Huyện Bình Liêu UBND Huyện Bình Liêu HĐND Huyện Cô Tô UBND Huyện Cô Tô HĐND Huyện Đầm Hà UBND Huyện Đầm Hà HĐND Huyện Đông Triều UBND Huyện Đông Triều HĐND Huyện Hải Hà UBND Huyện Hải Hà HĐND Huyện Hoành Bồ UBND Huyện Hoành Bồ HĐND Huyện Tiên Yên UBND Huyện Tiên Yên HĐND Huyện Vân Đồn UBND Huyện Vân Đồn HĐND Huyện Yên Hưng UBND Huyện Yên Hưng HĐND TP Hạ Long UBND TP Hạ Long HĐND TP Móng Cái UBND TP Móng Cái UBND TP Cẩm Phả HĐND TP Uông Bí UBND TP Uông Bí UBND TP Cẩm Phả HĐND TP Cẩm Phả
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Nghị định Quyết định Thông tư Văn bản khác
LĨNH VỰC, NGÀNH
Văn bản do HĐND TP Móng Cái ban hành
Tổng số: văn bản

Nghị quyết 12/2008/NQ-NĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 12/2008/NQ-NĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Móng Cái phê chuẩn dự toán phân bổ ngân sách năm 2009 và danh mục đầu tư xây dựng năm 2009
[ Ban hành: 24/12/2008 ] [ Hiệu lực: 24/12/2008 ]
Nghị quyết 13/2008/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 13/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Móng Cái về tỉnh hình thực hiện nhiệm vụ năm 2008, mục tiêu, giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2009
[ Ban hành: 24/12/2008 ] [ Hiệu lực: 24/12/2008 ]
Nghị quyết 08/2008/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 08/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Móng Cái về việc miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân thành phố Móng Cái khoá XVIII
[ Ban hành: 23/12/2008 ] [ Hiệu lực: 23/12/2008 ]
Nghị quyết 09/2008/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 09/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Móng Cái về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân thành phố Móng Cái khoá XVIII
[ Ban hành: 23/12/2008 ] [ Hiệu lực: 23/12/2008 ]
Nghị quyết 10/2008/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 10/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Móng Cái về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân thành phố Móng Cái khoá XVIII
[ Ban hành: 23/12/2008 ] [ Hiệu lực: 23/12/2008 ]
Nghị quyết 11/2008/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 11/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Móng Cái về nội dung, chương trình giám sát năm 2009 của Hội đồng nhân dân thành phố Móng Cái khoá XVIII
[ Ban hành: 23/12/2008 ] [ Hiệu lực: 23/12/2008 ]
Nghị quyết 420/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 420/NQ-HĐND của HĐND thị xã Uông Bí về việc miễn nhiệm chức danh thư ký kỳ họp HĐND thị xã Uông Bí khóa XVII.
[ Ban hành: 18/07/2008 ] [ Hiệu lực: 18/07/2008 ]
Nghị quyết 421/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 421/NQ-HĐND của HĐND thị xã Uông Bí về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh thư ký kỳ họp HĐND thị xã Uông Bí.
[ Ban hành: 18/07/2008 ] [ Hiệu lực: 18/07/2008 ]
Nghị quyết 422/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 422/NQ-HĐND của HĐND thị xã Uông Bí về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Phó Ban kinh tế - xã hội HĐND thị xã Uông Bí.
[ Ban hành: 18/07/2008 ] [ Hiệu lực: 18/07/2008 ]
Nghị quyết 423/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 423/NQ-HĐND của HĐND thị xã Uông Bí về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND thị xã Uông Bí đối với ông Nguyễn Anh Bình.
[ Ban hành: 18/07/2008 ] [ Hiệu lực: 18/07/2008 ]
Nghị quyết 424/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 424/NQ-HĐND của HĐND thị xã Uông Bí về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh ủy viên UBND thị xã Uông Bí.
[ Ban hành: 18/07/2008 ] [ Hiệu lực: 18/07/2008 ]
Nghị quyết 425/2008/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 425/2008/NQ-HĐND của HĐND thị xã Uông Bí về việc điều chỉnh dự toán thu - chi ngân sách thị xã năm 2008.
[ Ban hành: 18/07/2008 ] [ Hiệu lực: 18/07/2008 ]
Nghị quyết 426/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 426/NQ-HĐND của HĐND thị xã Uông Bí về việc phê chuẩn tổng quyết toán Ngân sách thị xã Uông Bí năm 2007.
[ Ban hành: 18/07/2008 ] [ Hiệu lực: 18/07/2008 ]
Nghị quyết 426/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 426/NQ-HĐND của HĐND thị xã Uông Bí về việc phê chuẩn tổng quyết toán Ngân sách thị xã Uông Bí năm 2007.
[ Ban hành: 18/07/2008 ] [ Hiệu lực: 18/07/2008 ]
Nghị quyết 427/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 427/NQ-HĐND của HĐND thị xã Uông Bí về việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2008.
[ Ban hành: 18/07/2008 ] [ Hiệu lực: 18/07/2008 ]
Nghị quyết 06/2008/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND của HĐND thị xã Móng Cái về việc triển khai Đề án bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa thị xã Móng Cái giai đoạn 2008-2015 và những năm tiếp theo.
[ Ban hành: 09/07/2008 ] [ Hiệu lực: 09/07/2008 ]
Nghị quyết 07/2008NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 07/2008NQ-HĐND của HĐND thị xã Móng Cái về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2008.
[ Ban hành: 09/07/2008 ] [ Hiệu lực: 09/07/2008 ]
Nghị quyết 02/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 02/NQ-HĐND của HĐND thị xã Móng Cái về việc miễn nhiệm Hội thẩm Tòa án nhân dân thị xã Móng Cái nhiệm kỳ 2004-2009.
[ Ban hành: 08/07/2008 ] [ Hiệu lực: 08/07/2008 ]
Nghị quyết 03/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 03/NQ-HĐND của HĐND thị xã Móng Cái về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Hội thẩm Tòa án nhân dân thị xã Móng Cái nhiệm kỳ 2004-2009.
[ Ban hành: 08/07/2008 ] [ Hiệu lực: 08/07/2008 ]
Nghị quyết 04/2008/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 04/2008/NQ-HĐND của HĐND thị xã Móng Cái về việc phê chuẩn quyết toán thu chi ngân sách thị xã Móng Cái năm 2008.
[ Ban hành: 08/07/2008 ] [ Hiệu lực: 08/07/2008 ]
Nghị quyết 05/2008/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 05/2008/NQ-HĐND của HĐND thị xã Móng Cái về việc bổ sung dự toán thu, chi ngân sách, danh mục đầu tư XDCB năm 2008 và phân khai vốn đầu tư XDCB kế hoạch đầu năm.
[ Ban hành: 08/07/2008 ] [ Hiệu lực: 08/07/2008 ]
Nghị quyết 01/2008/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 01/2008/NQ-HĐND của HĐND thị xã Móng Cái về việc đề nghị thành lập phường Bình Ngọc trên cơ sở toàn bộ diện tích, dân số xã Hải Tiến thuộc thị xã Móng Cái.
[ Ban hành: 16/04/2008 ] [ Hiệu lực: 16/04/2008 ]
Nghị quyết 11/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 11/NQ-HĐND của HĐND thị xã Móng Cái về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND thị xã khóa XVIII, nhiệm kỳ 2004-2009.
[ Ban hành: 20/12/2007 ] [ Hiệu lực: 20/12/2007 ]
Nghị quyết 12/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 12/NQ-HĐND của HĐND thị xã Móng Cái về phương án phân bổ ngân sách, phê duyệt dự toán thu, chi ngân sách địa phương; Danh mục đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008.
[ Ban hành: 20/12/2007 ] [ Hiệu lực: 20/12/2007 ]
Nghị quyết 13/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 13/NQ-HĐND của HĐND thị xã Móng Cái về xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND thị xã Móng Cái khóa XVIII, nhiệm kỳ 2004-2009.
[ Ban hành: 20/12/2007 ] [ Hiệu lực: 20/12/2007 ]
Nghị quyết 14/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 14/NQ-HĐND của HĐND thị xã Móng Cái về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND thị xã Móng Cái cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND thị xã khóa XVIII, nhiệm kỳ 2004-2009 đối với ông Phạm Văn Tiêu.
[ Ban hành: 20/12/2007 ] [ Hiệu lực: 20/12/2007 ]
Nghị quyết 15/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 15/NQ-HĐND của HĐND thị xã Móng Cái về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch UBND thị xã Móng Cái khóa XVIII.
[ Ban hành: 20/12/2007 ] [ Hiệu lực: 20/12/2007 ]
Nghị quyết 16/2007/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 16/2007/NQ-HĐND của HĐND thị xã Móng Cái về phân loại đơn vị hành chính thị xã Móng Cái.
[ Ban hành: 20/12/2007 ] [ Hiệu lực: 20/12/2007 ]
Nghị quyết 17/2007/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 17/2007/NQ-HĐND của HĐND thị xã Móng Cái về nội dung, chương trình giám sát năm 2008 của HĐND thị xã Móng Cái khóa XVIII.
[ Ban hành: 20/12/2007 ] [ Hiệu lực: 20/12/2007 ]
Nghị quyết 18/2007/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 18/2007/NQ-HĐND của HĐND thị xã Móng Cái về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2007, mục tiêu giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2008.
[ Ban hành: 20/12/2007 ] [ Hiệu lực: 20/12/2007 ]