"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2024Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006Năm 2001Năm không rõ
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND Tỉnh Quảng Ninh UBND Tỉnh Quảng Ninh HĐND Huyện Ba Chẽ UBND Huyện Ba Chẽ HĐND Huyện Bình Liêu UBND Huyện Bình Liêu HĐND Huyện Cô Tô UBND Huyện Cô Tô HĐND Huyện Đầm Hà UBND Huyện Đầm Hà HĐND Huyện Đông Triều UBND Huyện Đông Triều HĐND Huyện Hải Hà UBND Huyện Hải Hà HĐND Huyện Hoành Bồ UBND Huyện Hoành Bồ HĐND Huyện Tiên Yên UBND Huyện Tiên Yên HĐND Huyện Vân Đồn UBND Huyện Vân Đồn HĐND Huyện Yên Hưng UBND Huyện Yên Hưng HĐND TP Hạ Long UBND TP Hạ Long HĐND TP Móng Cái UBND TP Móng Cái UBND TP Cẩm Phả HĐND TP Uông Bí UBND TP Uông Bí UBND TP Cẩm Phả HĐND TP Cẩm Phả
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Nghị định Quyết định Thông tư Văn bản khác
LĨNH VỰC, NGÀNH
Văn bản do UBND Huyện Hoành Bồ ban hành
Tổng số: văn bản

Nghị quyết 35/2013/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 35/2013/NQ-HĐND của HĐND huyện Ba Chẽ về việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và giá trị di tích, danh thắng huyện Ba Chẽ giai đoạn 2013 - 2015, định hướng đến năm 2020.
[ Ban hành: 01/01/2013 ] [ Hiệu lực: 01/01/2013 ]
Nghị quyết 11/2008/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 11/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Ba Chẽ Ban hành về một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện
[ Ban hành: 19/12/2009 ] [ Hiệu lực: 19/12/2009 ]
Nghị quyết 12/2008/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 12/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Ba Chẽ về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2009
[ Ban hành: 19/12/2009 ] [ Hiệu lực: 19/12/2009 ]
Nghị quyết 03/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 03/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Ba Chẽ về việc miễn nhiệm chức danh thành viên Uỷ ban nhân dân huyện khoá 17, nhiệm kỳ 2004-2011.
[ Ban hành: 17/07/2009 ] [ Hiệu lực: 17/07/2009 ]
Nghị quyết 04/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 04/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Ba Chẽ về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện khoá 17, nhiệm kỳ 2004 - 2011.
[ Ban hành: 17/07/2009 ] [ Hiệu lực: 17/07/2009 ]
Nghị quyết 05/2009/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 05/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Ba Chẽ về việc phê duyệt Đề án phổ cập giáo dục bậc trung học huyện Ba Chẽ giai đoạn 2009 - 2020.
[ Ban hành: 17/07/2009 ] [ Hiệu lực: 17/07/2009 ]
Nghị quyết 06/2009/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 06/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Ba Chẽ về việc phê duyệt Báo cáo điều chỉnh quy hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục huyện Ba Chẽ đến năm 2010, định hướng đến năm 2020.
[ Ban hành: 17/07/2009 ] [ Hiệu lực: 17/07/2009 ]
Nghị quyết 07/2009/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 07/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Ba Chẽ về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện Ba Chẽ năm 2008.
[ Ban hành: 17/07/2009 ] [ Hiệu lực: 17/07/2009 ]
Nghị quyết 08/2009/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 08/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Ba Chẽ về việc đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng 6 tháng cuối năm 2009.
[ Ban hành: 17/07/2009 ] [ Hiệu lực: 17/07/2009 ]
Nghị quyết 01/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 01/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Ba Chẽ về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện khóa 17 nhiệm kỳ 2004-2009
[ Ban hành: 24/02/2009 ] [ Hiệu lực: 24/02/2009 ]
Nghị quyết 09/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 09/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Ba Chẽ về chương trình hoạt động giám sát năm 2009 của Hội đồng nhân dân huyện
[ Ban hành: 19/12/2008 ] [ Hiệu lực: 19/12/2008 ]
Nghị quyết 10/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 10/NQ-HĐND về việc ban hành xây dựng chương trình Nghị quyết để thông qua kỳ họp năm 2009 HĐND huyện khoá 17 nhiệm kỳ 2004-2009
[ Ban hành: 19/12/2008 ] [ Hiệu lực: 19/12/2008 ]
Nghị quyết 09/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 09/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Ba Chẽ về chương trình hoạt động giám sát năm 2009 của Hội đồng nhân dân huyện
[ Ban hành: 19/12/2008 ] [ Hiệu lực: 19/12/2008 ]
Nghị quyết 04/2007/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 04/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Ba Chẽ về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2006.
[ Ban hành: 20/12/2007 ] [ Hiệu lực: 20/12/2007 ]
Nghị quyết 05/2007/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 05/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Ba Chẽ về việc phân bổ ngân sách địa phương năm 2008.
[ Ban hành: 20/12/2007 ] [ Hiệu lực: 20/12/2007 ]
Nghị quyết 06/2007/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Ba Chẽ về chương trình hoạt động giám sát năm 2008 của HĐND huyện.
[ Ban hành: 20/12/2007 ] [ Hiệu lực: 20/12/2007 ]
Nghị quyết 07/2007/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 07/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Ba Chẽ về việc thông qua kết quả phân loại đơn vị hành chính cấp huyện, huyện Ba Chẽ.
[ Ban hành: 20/12/2007 ] [ Hiệu lực: 20/12/2007 ]
Nghị quyết 08/2007/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 08/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Ba Chẽ về việc thông qua quy hoạch sử dụng đất chi tiết thị trấn Ba Chẽ đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2006-2010.
[ Ban hành: 20/12/2007 ] [ Hiệu lực: 20/12/2007 ]
Nghị quyết 09/2007/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 09/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Ba Chẽ về việc xây dựng Nghị quyết để thông qua kỳ họp năm 2008 HĐND huyện khóa XVII nhiệm kỳ 2004-2009.
[ Ban hành: 20/12/2007 ] [ Hiệu lực: 20/12/2007 ]
Nghị quyết 10/2007/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 10/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Ba Chẽ về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2008.
[ Ban hành: 20/12/2007 ] [ Hiệu lực: 20/12/2007 ]
Nghị quyết 01/2007/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số: 01/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Ba Chẽ về việc quy định tạm thời một số chế độ và kinh phí đảm bảo hoạt động của HĐND huyện Ba Chẽ.
[ Ban hành: 20/07/2007 ] [ Hiệu lực: 20/07/2007 ]
Nghị quyết 02/2007/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số: 02/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Ba Chẽ về việc thông qua kết quả rà soát quy hoạch 3 loại rừng huyện Ba Chẽ – tỉnh Quảng Ninh.
[ Ban hành: 20/07/2007 ] [ Hiệu lực: 20/07/2007 ]
Nghị quyết 03/2007/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số: 03/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Ba Chẽ về việc đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2007.
[ Ban hành: 20/07/2007 ] [ Hiệu lực: 20/07/2007 ]
Nghị quyết 08/2006/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số: 08/2006/NQ-HĐND của HĐND huyện Ba Chẽ về việc thông qua phân loại đơn vị hành chính xã, thị trấn thuộc huyện Ba Chẽ.
[ Ban hành: 21/12/2006 ] [ Hiệu lực: 21/12/2006 ]
Nghị quyết 09/2006/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số: 09/2006/NQ-HĐND của HĐND huyện Ba Chẽ về việc xây dựng Nghị quyết để thông qua kỳ họp năm 2007 HĐND huyện khóa XVII nhiệm kỳ 2004 – 2009.
[ Ban hành: 21/12/2006 ] [ Hiệu lực: 21/12/2006 ]
Nghị quyết 10/2006/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số: 10/2006/NQ-HĐND của HĐND huyện Ba Chẽ về chương trình hoạt động giám sát năm 2007 của Hội đồng nhân dân huyện.
[ Ban hành: 21/12/2006 ] [ Hiệu lực: 21/12/2006 ]
Nghị quyết 11/2006/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số: 11/2006/NQ-HĐND của HĐND huyện Ba Chẽ về việc thông qua kế hoạch sử dụng đất đai huyện Ba Chẽ 5 năm, từ năm 2006 đến năm 2010.
[ Ban hành: 21/12/2006 ] [ Hiệu lực: 21/12/2006 ]
Quyết định 1079/2006/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định số 1079/2006/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ ban hành quy chế làm việc của UBND huyện.
[ Ban hành: 26/09/2006 ] [ Hiệu lực: 26/09/2006 ]
Quyết định 509/2006/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định số 509/2006/QĐ-UBND của UBND huyện Hoành Bồ V/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo công tác thi hành án dân sự huyện.
[ Ban hành: 09/08/2006 ] [ Hiệu lực: 09/08/2006 ]
Chỉ thị 02/2006/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Chỉ thị số 02/2006/CT-UBND của UBND huyện Hoành Bồ “V/v tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đợt II năm 2006”.
[ Ban hành: 10/03/2006 ] [ Hiệu lực: 10/03/2006 ]