"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006Năm 2001
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND Tỉnh Quảng Ninh UBND Tỉnh Quảng Ninh HĐND Huyện Ba Chẽ UBND Huyện Ba Chẽ HĐND Huyện Bình Liêu UBND Huyện Bình Liêu HĐND Huyện Cô Tô UBND Huyện Cô Tô HĐND Huyện Đầm Hà UBND Huyện Đầm Hà HĐND Huyện Đông Triều UBND Huyện Đông Triều HĐND Huyện Hải Hà UBND Huyện Hải Hà HĐND Huyện Hoành Bồ UBND Huyện Hoành Bồ HĐND Huyện Tiên Yên UBND Huyện Tiên Yên HĐND Huyện Vân Đồn UBND Huyện Vân Đồn HĐND Huyện Yên Hưng UBND Huyện Yên Hưng HĐND TP Hạ Long UBND TP Hạ Long HĐND TP Móng Cái UBND TP Móng Cái UBND TP Cẩm Phả HĐND TP Uông Bí UBND TP Uông Bí UBND TP Cẩm Phả HĐND TP Cẩm Phả
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Nghị định Quyết định Thông tư Văn bản khác
LĨNH VỰC, NGÀNH
Văn bản do UBND Huyện Hoành Bồ ban hành
Tổng số: văn bản

Nghị quyết 40/2013/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 40/2013/NQ-HĐND của huyện Ba Chẽ về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2013.
[ Ban hành: 25/07/2013 ] [ Hiệu lực: 25/07/2013 ]
Nghị quyết 41/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 41/NQ-HĐND của HĐND huyện Ba Chẽ về việc cho thôi nhiệm vụ đại biểu và miễn nhiệm chức vụ Phó trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Ba Chẽ khoá XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016.
[ Ban hành: 25/07/2013 ] [ Hiệu lực: 25/07/2013 ]
Nghị quyết 42/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 42/NQ-HĐND của HĐND huyện Ba Chẽ về xác nhận kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016.
[ Ban hành: 25/07/2013 ] [ Hiệu lực: 25/07/2013 ]
Nghị quyết 43/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 43/NQ-HĐND của HĐND huyện Ba Chẽ về xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Phó trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016.
[ Ban hành: 25/07/2013 ] [ Hiệu lực: 25/07/2013 ]
Nghị quyết 44/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 44/NQ-HĐND của HĐND huyện Ba Chẽ về việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Ba Chẽ khoá XVIII.
[ Ban hành: 25/07/2013 ] [ Hiệu lực: 25/07/2013 ]
Nghị quyết 45/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 45/NQ-HĐND của HĐND huyện Ba Chẽ về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Ba Chẽ khoá XVIII.
[ Ban hành: 25/07/2013 ] [ Hiệu lực: 25/07/2013 ]
Nghị quyết 37/2013/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 37/2013/NQ-HĐND của HĐND huyện Ba Chẽ về việc thông qua Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của huyện Ba Chẽ.
[ Ban hành: 22/05/2013 ] [ Hiệu lực: 22/05/2013 ]
Nghị quyết 38/2013/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 38/2013/NQ-HĐND của HĐND huyện Ba Chẽ về việc thông qua Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Ba Chẽ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
[ Ban hành: 22/05/2013 ] [ Hiệu lực: 22/05/2013 ]
Nghị quyết 39/2013/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 39/2013/NQ-HĐND của HĐND huyện Ba Chẽ về việc thông qua Đề án: Giao đất, giao rừng đối với diện tích do Ủy ban nhân dân cấp xã đang quản lý cho các hộ gia đình và cộng đồng dân cư thôn, khu phố trên địa bàn huyện Ba Chẽ, giai đoạn 2013 - 2015.
[ Ban hành: 22/05/2013 ] [ Hiệu lực: 22/05/2013 ]
Nghị quyết 33/2013/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 33/2013/NQ-HĐND của HĐND huyện Ba Chẽ về dự toán ngân sách địa phương năm 2013 và phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2013; kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2013; bổ sung, sửa đổi cơ chế, biện pháp điều hành ngân sách năm 2013.
[ Ban hành: 10/01/2013 ] [ Hiệu lực: 10/01/2013 ]
Nghị định 32/2013/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 32/2013/NQ-HĐND của HĐND huyện Ba Chẽ về việc phê chuẩn tổng quyết toán thu ngân sách trên địa bàn và quyết toán thu chi ngân sách địa phương năm 2011.
[ Ban hành: 01/01/2013 ] [ Hiệu lực: 01/01/2013 ]
Nghị quyết 34/2013/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 34/2013/NQ-HĐND của HĐND huyện Ba Chẽ về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2013.
[ Ban hành: 01/01/2013 ] [ Hiệu lực: 01/01/2013 ]
Nghị quyết 35/2013/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 35/2013/NQ-HĐND của HĐND huyện Ba Chẽ về việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và giá trị di tích, danh thắng huyện Ba Chẽ giai đoạn 2013 - 2015, định hướng đến năm 2020.
[ Ban hành: 01/01/2013 ] [ Hiệu lực: 01/01/2013 ]
Nghị định 35a/2013/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 35a/2013/NQ-HĐND của HĐND huyện Ba Chẽ về các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013
[ Ban hành: 01/01/2013 ] [ Hiệu lực: 01/01/2013 ]
Nghị quyết 36/2013/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 36/2013/NQ-HĐND của HĐND huyện Ba Chẽ về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Nghị quyết 26/2011/NQ-HĐND ngày 28/11/2011 của HĐND huyện khoá XVIII về thông qua một số cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất Nông - Lâm - Ngư nghiệp huyện Ba Chẽ, giai đoạn 2012 - 2015.
[ Ban hành: 01/01/2013 ] [ Hiệu lực: 01/01/2013 ]
Nghị quyết 35a/2013/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 35a/2013/NQ-HĐND của HĐND huyện Ba Chẽ về các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013
[ Ban hành: 01/01/2013 ] [ Hiệu lực: 01/01/2013 ]
Nghị quyết 11/2008/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 11/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Ba Chẽ Ban hành về một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện
[ Ban hành: 19/12/2009 ] [ Hiệu lực: 19/12/2009 ]
Nghị quyết 12/2008/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 12/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Ba Chẽ về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2009
[ Ban hành: 19/12/2009 ] [ Hiệu lực: 19/12/2009 ]
Nghị quyết 10/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 10/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Ba Chẽ về chương trình hoạt động giám sát năm 2010 của Hội đồng nhân dân huyện.
[ Ban hành: 18/12/2009 ] [ Hiệu lực: 18/12/2009 ]
Nghị quyết 11/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 11/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Ba Chẽ về việc xây dựng chương trình Nghị Quyết để thông qua kỳ họp năm 2010 HĐND huyện khoá 17 nhiệm kỳ 2004-2011.
[ Ban hành: 18/12/2009 ] [ Hiệu lực: 18/12/2009 ]
Nghị quyết 12/2009/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 12/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Ba Chẽ về việc phân bổ thu-chi ngân sách nhà nước huyện Ba Chẽ năm 2010.
[ Ban hành: 18/12/2009 ] [ Hiệu lực: 18/12/2009 ]
Nghị quyết 13/2009/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 13/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Ba Chẽ về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2010.
[ Ban hành: 18/12/2009 ] [ Hiệu lực: 18/12/2009 ]
Nghị quyết 03/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 03/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Ba Chẽ về việc miễn nhiệm chức danh thành viên Uỷ ban nhân dân huyện khoá 17, nhiệm kỳ 2004-2011.
[ Ban hành: 17/07/2009 ] [ Hiệu lực: 17/07/2009 ]
Nghị quyết 04/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 04/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Ba Chẽ về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện khoá 17, nhiệm kỳ 2004 - 2011.
[ Ban hành: 17/07/2009 ] [ Hiệu lực: 17/07/2009 ]
Nghị quyết 05/2009/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 05/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Ba Chẽ về việc phê duyệt Đề án phổ cập giáo dục bậc trung học huyện Ba Chẽ giai đoạn 2009 - 2020.
[ Ban hành: 17/07/2009 ] [ Hiệu lực: 17/07/2009 ]
Nghị quyết 06/2009/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 06/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Ba Chẽ về việc phê duyệt Báo cáo điều chỉnh quy hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục huyện Ba Chẽ đến năm 2010, định hướng đến năm 2020.
[ Ban hành: 17/07/2009 ] [ Hiệu lực: 17/07/2009 ]
Nghị quyết 07/2009/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 07/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Ba Chẽ về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện Ba Chẽ năm 2008.
[ Ban hành: 17/07/2009 ] [ Hiệu lực: 17/07/2009 ]
Nghị quyết 08/2009/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 08/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Ba Chẽ về việc đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng 6 tháng cuối năm 2009.
[ Ban hành: 17/07/2009 ] [ Hiệu lực: 17/07/2009 ]
Nghị quyết 01/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 01/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Ba Chẽ về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện khóa 17 nhiệm kỳ 2004-2009
[ Ban hành: 24/02/2009 ] [ Hiệu lực: 24/02/2009 ]
Nghị quyết 09/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 09/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Ba Chẽ về chương trình hoạt động giám sát năm 2009 của Hội đồng nhân dân huyện
[ Ban hành: 19/12/2008 ] [ Hiệu lực: 19/12/2008 ]