"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006Năm 2001Năm không rõ
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND Tỉnh Quảng Ninh UBND Tỉnh Quảng Ninh HĐND Huyện Ba Chẽ UBND Huyện Ba Chẽ HĐND Huyện Bình Liêu UBND Huyện Bình Liêu HĐND Huyện Cô Tô UBND Huyện Cô Tô HĐND Huyện Đầm Hà UBND Huyện Đầm Hà HĐND Huyện Đông Triều UBND Huyện Đông Triều HĐND Huyện Hải Hà UBND Huyện Hải Hà HĐND Huyện Hoành Bồ UBND Huyện Hoành Bồ HĐND Huyện Tiên Yên UBND Huyện Tiên Yên HĐND Huyện Vân Đồn UBND Huyện Vân Đồn HĐND Huyện Yên Hưng UBND Huyện Yên Hưng HĐND TP Hạ Long UBND TP Hạ Long HĐND TP Móng Cái UBND TP Móng Cái UBND TP Cẩm Phả HĐND TP Uông Bí UBND TP Uông Bí UBND TP Cẩm Phả HĐND TP Cẩm Phả
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Nghị định Quyết định Thông tư Văn bản khác
LĨNH VỰC, NGÀNH
Văn bản do UBND Tỉnh Quảng Ninh ban hành
Tổng số: văn bản

Quyết định 2851/2011/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định số 2851/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế soạn thảo, thẩm định, trình tự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 3492/2006/QĐ-UBND ngày 09/11/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh.
Quyết định 24/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định số 24/2023/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành quy chế về quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
[ Ban hành: 14/08/2023 ] [ Hiệu lực: 13/09/2023 ]
Quyết định 23/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định số 23/2023/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc Ban hành quy chế quản lý, vận hành, khai thác và sử dụng hệ thống camera giám sát tỉnh Quảng Ninh.
[ Ban hành: 07/08/2023 ] [ Hiệu lực: 06/09/2023 ]
Quyết định 22/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định số 22/2023/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc Ban hành quy định về cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
[ Ban hành: 04/08/2023 ] [ Hiệu lực: 03/09/2023 ]
Quyết định 21/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định số 21/2023/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc sửa đổi, bổ sung Bảng giá tính thuế Tài nguyên đối với các loại tài nguyên khai thác trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 46/2022/QĐ-UBND ngày 20/12/2022 của UBND tỉnh Quảng Ninh.
[ Ban hành: 27/07/2023 ] [ Hiệu lực: 26/08/2023 ]
Quyết định 20/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định số 20/2023/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh.
[ Ban hành: 26/07/2023 ] [ Hiệu lực: 25/08/2023 ]
Quyết định 2075/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định số 2075/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn.
[ Ban hành: 26/07/2023 ] [ Hiệu lực: 25/08/2023 ]
Quyết định 2026/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định số 2026/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn.
[ Ban hành: 21/07/2023 ] [ Hiệu lực: 20/08/2023 ]
Quyết định 19/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định số 19/2023/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành quy định về quản lý vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
[ Ban hành: 19/07/2023 ] [ Hiệu lực: 18/08/2023 ]
Quyết định 1974/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định số 1974/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, lĩnh vực xuất bản, in và phát hành thuộc phạm vi chức năng quản lý và thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông.
[ Ban hành: 17/07/2023 ] [ Hiệu lực: 16/08/2023 ]
Quyết định 1888/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định số 1888/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt quy hoạch chung thị trấn Bình Liêu, huyện Bình Liêu tỉnh Quảng Ninh đến năm 2040.
[ Ban hành: 07/07/2023 ] [ Hiệu lực: 06/08/2023 ]
Quyết định 1813/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định số 1813/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực công chứng thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp.
[ Ban hành: 03/07/2023 ] [ Hiệu lực: 02/08/2023 ]
Quyết định 18/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định số 18/2023/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc bãi bỏ một phần Quy định về Bộ đơn giá bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 45/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh (được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND ngày 18/9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh).
[ Ban hành: 29/06/2023 ] [ Hiệu lực: 29/07/2023 ]
Quyết định 1684/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định số 1684/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực công chứng thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp.
[ Ban hành: 22/06/2023 ] [ Hiệu lực: 22/07/2023 ]
Quyết định 1597/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định số 1597/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo.
[ Ban hành: 15/06/2023 ] [ Hiệu lực: 15/07/2023 ]
Quyết định 1638/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định số 1638/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo.
[ Ban hành: 15/06/2023 ] [ Hiệu lực: 15/07/2023 ]
Chỉ thị 05/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Chỉ thị số 05/CT-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc triển khai ngay các giải pháp cấp bách khắc phục tình trạng thiếu điện, đảm bảo cung cấp điện phục vụ sản xuất, sinh hoạt và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
[ Ban hành: 13/06/2023 ] [ Hiệu lực: 13/07/2023 ]
Quyết định 1534/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định số 1534/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Quảng Ninh.
[ Ban hành: 12/06/2023 ] [ Hiệu lực: 12/07/2023 ]
Quyết định 17/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định số 17/2023/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về quy định điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách thành dự án độc lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
[ Ban hành: 31/05/2023 ] [ Hiệu lực: 30/06/2023 ]
Quyết định 1355/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định số 1355/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực hộ tịch thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp.
[ Ban hành: 26/05/2023 ] [ Hiệu lực: 25/06/2023 ]
Quyết định 1220/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định số 1220/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh.
[ Ban hành: 15/05/2023 ] [ Hiệu lực: 14/06/2023 ]
Chỉ thị 04/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Chỉ thị số 04/CT-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc tăng cường công tác quản lý xây thô, thiết kế mẫu nhà ở tại các dự án khu đô thị, nhóm nhà ở, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
[ Ban hành: 12/05/2023 ] [ Hiệu lực: 11/06/2023 ]
Quyết định 1191/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định số 1191/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về Công bố kết quả xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, cơ quan trung ương đóng trên địa bàn và các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh Quảng Ninh.
[ Ban hành: 11/05/2023 ] [ Hiệu lực: 10/06/2023 ]
Quyết định 1192/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định số 1192/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh vềc việc công bố kết quả xếp hạng Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xâ, thành phố và các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2022.
[ Ban hành: 11/05/2023 ] [ Hiệu lực: 10/06/2023 ]
Quyết định 1193/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định số 1193/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh vềc việc công bố kết quả xếp hạng Chỉ số hiệu quả quản trị cấp huyện đối với các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Quảng Ninh năm 2022.
[ Ban hành: 11/05/2023 ] [ Hiệu lực: 10/06/2023 ]
Quyết định 1168/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định số 1168/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Quảng Ninh.
[ Ban hành: 09/05/2023 ] [ Hiệu lực: 08/06/2023 ]
Quyết định 1151/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định số 1151/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành Bộ Tiêu chí Văn hóa số của Người Quảng Ninh văn minh, lịch sự trên môi trường số.
[ Ban hành: 08/05/2023 ] [ Hiệu lực: 07/06/2023 ]
Quyết định 16/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định số 16/2023/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc sửa đổi, bổ sung một số vị trí trong Bảng giá các loại đất ban hành kèm theo Quyết định số 42/2019/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 của UBND tỉnh về việc quy định Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh thực hiện từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024.
[ Ban hành: 04/05/2023 ] [ Hiệu lực: 03/06/2023 ]
Quyết định 15/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định số 15/2023/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành Quy định khung giá rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
[ Ban hành: 04/05/2023 ] [ Hiệu lực: 03/06/2023 ]
Quyết định 16/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định số 16/2023/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc sửa đổi, bổ sung một số vị trí trong bảng giá các loại đất ban hành kèm theo Quyết định số 42/2019/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 của UBND tỉnh về việc quy định Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh thực hiện từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024.
[ Ban hành: 04/05/2023 ] [ Hiệu lực: 03/06/2023 ]