"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006
Cơ quan ban hành
  Văn bản quy phạm pháp luật
  Tổng số: 4301 văn bản
  Quyết định 12/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Quyết định số 12/2023/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
  [ Ban hành: 04/04/2023 ] [ Hiệu lực: 04/05/2023 ]
  Quyết định 11/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Quyết định số 11/2023/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc Quy định về phân cấp quản lý, tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
  [ Ban hành: 31/03/2023 ] [ Hiệu lực: 30/04/2023 ]
  Nghị quyết 15/2023/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Nghị quyết số 15/2023/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh ban hành quy định nội dung hỗ trợ; mẫu hồ sơ; trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất; lựa chọn đơn vị đặt hàng thực hiện hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025.
  [ Ban hành: 30/03/2023 ] [ Hiệu lực: 29/04/2023 ]
  Nghị quyết 14/2023/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Nghị quyết số 14/2023/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc sửa đổi một số nội dung của Nghị quyết 225/2019/NQ-HĐND ngày 07/12/2019 của HĐND tỉnh v/v thông qua bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh thực hiện từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024.
  [ Ban hành: 30/03/2023 ] [ Hiệu lực: 29/04/2023 ]
  Nghị quyết 146/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Nghị quyết số 146/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.
  [ Ban hành: 30/03/2023 ] [ Hiệu lực: 29/04/2023 ]
  Nghị quyết 13/2023/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Nghị quyết số 13/2023/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc quy định chuẩn nghèo đa chiều áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2023-2025.
  [ Ban hành: 30/03/2023 ] [ Hiệu lực: 29/04/2023 ]
  Quyết định 10/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Quyết định số 10/2023/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc bãi bỏ Quyết định số 60/2021/QĐ-UBND ngày 22/12/2021 của UBND tỉnh về phân cấp, ủy quyền xây dựng, thẩm định và phê duyệt giá đất cụ thể để bồi thường, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và xác định giá khởi điểm đấu giá các thửa đất, khu đất nhỏ, lẻ, xen kẹp trong khu dân cư trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
  [ Ban hành: 24/03/2023 ] [ Hiệu lực: 23/04/2023 ]
  Quyết định 09/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Quyết định số 09/2023/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc bãi bỏ Quyết định số 1275/2015/QĐ-UBND ngày 12/5/2015 của UBND tỉnh ban hành quy định tạm thời về thiết kế thi công đường lâm sinh, đường vận xuất lâm sản trong rừng sản xuất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
  [ Ban hành: 24/03/2023 ] [ Hiệu lực: 23/04/2023 ]
  Quyết định 746/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Quyết định số 746/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và thể thao.
  [ Ban hành: 23/03/2023 ] [ Hiệu lực: 22/04/2023 ]
  Quyết định 731/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Quyết định số 731/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành quy chế phối hợp thực hiện công tác bồi thường nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
  [ Ban hành: 22/03/2023 ] [ Hiệu lực: 21/04/2023 ]
  Quyết định 727/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Quyết định số 727/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn.
  [ Ban hành: 21/03/2023 ] [ Hiệu lực: 20/04/2023 ]
  Chỉ thị 03/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Chỉ thị số 03/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành giá năm 2023.
  [ Ban hành: 21/03/2023 ] [ Hiệu lực: 20/04/2023 ]
  Quyết định 08/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Quyết định số 08/2023/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc Bãi bỏ Quyết định số 37/2018/QĐ-UBND ngày 12/11/2018 của UBND tỉnh ban hành quy định về việc trao đổi văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
  [ Ban hành: 13/03/2023 ] [ Hiệu lực: 12/04/2023 ]
  Quyết định 07/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Quyết định số 07/2023/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc Bãi bỏ một số Quyết định của UBND tỉnh Quảng Ninh.
  [ Ban hành: 09/03/2023 ] [ Hiệu lực: 08/04/2023 ]
  Quyết định 06/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Quyết định số 06/2023/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc Ban hành quy chế vận động tiếp nhận quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
  [ Ban hành: 20/02/2023 ] [ Hiệu lực: 22/03/2023 ]
  Quyết định 05/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Quyết định số 05/2023/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc Ban hành quy chế tổ chức và quản lý hoạt động của Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh.
  [ Ban hành: 16/02/2023 ] [ Hiệu lực: 18/03/2023 ]
  Quyết định 353/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Quyết định số 353/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp.
  [ Ban hành: 13/02/2023 ] [ Hiệu lực: 15/03/2023 ]
  Quyết định 04/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Quyết định số 04/2023/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc Quy định phân cấp thẩm quyền quyết định cho phép miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
  [ Ban hành: 06/02/2023 ] [ Hiệu lực: 08/03/2023 ]
  Quyết định 03/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Quyết định số 03/2023/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc quy định hệ số điều chỉnh giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2023.
  [ Ban hành: 20/01/2023 ] [ Hiệu lực: 19/02/2023 ]
  Quyết định 145/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Quyết định số 145/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc điều chỉnh phân loại thôn, bảo, khu phố tỉnh Quảng Ninh.
  [ Ban hành: 17/01/2023 ] [ Hiệu lực: 16/02/2023 ]
  Quyết định 140/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Quyết định số 140/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh Quảng Ninh hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2022.
  [ Ban hành: 16/01/2023 ] [ Hiệu lực: 15/02/2023 ]
  Quyết định 02/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Quyết định số 02/2023/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc Ban hành quy định về mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm đối với các hành vi vi phạm quy định tại Nghị định về 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh.
  [ Ban hành: 12/01/2023 ] [ Hiệu lực: 11/02/2023 ]
  Quyết định 71/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Quyết định số 71/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
  [ Ban hành: 10/01/2023 ] [ Hiệu lực: 09/02/2023 ]
  Quyết định 01/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Quyết định số 01/2023/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 42/2019/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 của UBND tỉnh về việc quy định bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh thực hiện từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024.
  [ Ban hành: 09/01/2023 ] [ Hiệu lực: 08/02/2023 ]
  Quyết định 12/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Quyết định số 12/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
  [ Ban hành: 04/01/2023 ] [ Hiệu lực: 03/02/2023 ]
  Quyết định 11/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Quyết định số 11/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông.
  [ Ban hành: 04/01/2023 ] [ Hiệu lực: 03/02/2023 ]
  Quyết định 51/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Quyết định số 51/2022/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc Ban hành quy định về xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
  [ Ban hành: 30/12/2022 ] [ Hiệu lực: 29/01/2023 ]
  Quyết định 50/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Quyết định số 50/2022/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc Ban hành quy trình thực hiện quy chế giám sát, đánh giá và nghiệm thu dịch vụ quản lý vận hành hệ thống kiểm soát tàu thăm quan Vịnh Hạ Long bằng công nghệ vệ tinh GPS.
  [ Ban hành: 30/12/2022 ] [ Hiệu lực: 29/01/2023 ]
  Quyết định 3936/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Quyết định số 3936/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc Ban hành quy chế vận hành, quản lý, khai thác và cập nhật hệ thống thông tin phát hiện sớm cháy rừng tỉnh Quảng Ninh.
  [ Ban hành: 30/12/2022 ] [ Hiệu lực: 29/01/2023 ]
  Quyết định 48/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Quyết định số 48/2022/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động và phân loại thôn, bản, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND ngày 20/01/2022 của UBND tỉnh.
  [ Ban hành: 21/12/2022 ] [ Hiệu lực: 20/01/2023 ]