"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006
Cơ quan ban hành
  Văn bản quy phạm pháp luật
  Tổng số: 4300 văn bản
  Quyết định 1239/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Quyết định số 1239/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực xuất bản, in và phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông.
  [ Ban hành: 25/04/2024 ] [ Hiệu lực: 25/05/2024 ]
  Nghị quyết 35/2024/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Nghị quyết số 35/2024/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc quy định chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế cho đối tượng người thuộc hộ cận nghèo, hộ nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2024-2025.
  [ Ban hành: 19/04/2024 ] [ Hiệu lực: 19/05/2024 ]
  Nghị quyết 34/2024/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Nghị quyết số 34/2024/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc quy định chức danh, chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã thôn bản khu phố và số lượng chế độ chính sách đối với trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn bản khu phố; mức khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị ở cấp xã và kinh phí hỗ trợ hoạt động ở thôn bản khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
  [ Ban hành: 19/04/2024 ] [ Hiệu lực: 19/05/2024 ]
  Nghị quyết 33/2024/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Nghị quyết số 33/2024/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 65/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của tỉnh từ năm học 2021 - 2022 đến năm học 2025 – 2026.
  [ Ban hành: 19/04/2024 ] [ Hiệu lực: 19/05/2024 ]
  Nghị quyết 32/2024/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Nghị quyết số 32/2024/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế (nhưng không phải là dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu) thực hiện tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước thuộc tỉnh Quảng Ninh quản lý.
  [ Ban hành: 19/04/2024 ] [ Hiệu lực: 19/05/2024 ]
  Nghị quyết 200/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Nghị quyết số 200/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc điều chỉnh biên chế công chức đã giao tại Nghị quyết số 175/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quyết định biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước; phê duyệt tổng số lượng người làm việc hưởng lương ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập; quyết định số lượng cán bộ, công chức cấp xã; phê duyệt bổ sung biên chế sự nghiệp giáo dục mầm non và phổ thông công lập tỉnh Quảng Ninh năm 2024.
  [ Ban hành: 19/04/2024 ] [ Hiệu lực: 19/05/2024 ]
  Nghị quyết 199/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Nghị quyết số 199/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc quyết định người hoạt động không chuyên trách cấp xã, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2024.
  [ Ban hành: 19/04/2024 ] [ Hiệu lực: 19/05/2024 ]
  Nghị quyết 198/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Nghị quyết số 198/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về tán thành chủ trương thành lập các Phường: Bình Dương, Thủy Khê, Bình An, Yên Đức thuộc thị xã Đông Triều, và thành lập thành phố Đông Triều thuộc tỉnh Quảng Ninh.
  [ Ban hành: 19/04/2024 ] [ Hiệu lực: 19/05/2024 ]
  Nghị quyết 197/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Nghị quyết số 197/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc đổi tên thôn 1, xã Nguyễn Huệ, thị xã Đông Triều.
  [ Ban hành: 19/04/2024 ] [ Hiệu lực: 19/05/2024 ]
  Quyết định 14/2024/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Quyết định số 14/2024/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng trong lĩnh vực giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
  [ Ban hành: 15/04/2024 ] [ Hiệu lực: 15/05/2024 ]
  Quyết định 13/2024/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Quyết định số 13/2024/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc sửa đổi, bổ sung Bảng giá tính thuế Tài nguyên ban hành kèm theo Quyết định số 34/2023/QĐ-UBND ngày 14/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đối với than do Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Công nghiệp khai thác và Than do Tổng Công ty Đông Bắc khai thác.
  [ Ban hành: 15/04/2024 ] [ Hiệu lực: 15/05/2024 ]
  Quyết định 12/2024/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Quyết định số 12/2024/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và khai thác sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành tỉnh Quảng Ninh.
  [ Ban hành: 12/04/2024 ] [ Hiệu lực: 12/05/2024 ]
  Quyết định 1088/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Quyết định số 1088/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ.
  [ Ban hành: 09/04/2024 ] [ Hiệu lực: 09/05/2024 ]
  Quyết định 1087/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Quyết định số 1087/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành: thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính thay thế thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nội vụ.
  [ Ban hành: 09/04/2024 ] [ Hiệu lực: 09/05/2024 ]
  Quyết định 1086/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Quyết định số 1086/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp.
  [ Ban hành: 09/04/2024 ] [ Hiệu lực: 09/05/2024 ]
  Quyết định 1085/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Quyết định số 1085/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp.
  [ Ban hành: 09/04/2024 ] [ Hiệu lực: 09/05/2024 ]
  Quyết định 1077/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Quyết định số 1077/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực biển và hải đảo thuộc phạm vi chức năng quản lý và thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Quảng Ninh.
  [ Ban hành: 08/04/2024 ] [ Hiệu lực: 08/05/2024 ]
  Quyết định 1076/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Quyết định số 1076/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực biển và hải đảo thuộc phạm vi, chức năng quản lý và thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh.
  [ Ban hành: 08/04/2024 ] [ Hiệu lực: 08/05/2024 ]
  Quyết định 1072/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Quyết định số 1072/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hanh chính thuộc lĩnh vực Trợ giúp pháp lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp.
  [ Ban hành: 08/04/2024 ] [ Hiệu lực: 08/05/2024 ]
  Quyết định 1049/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Quyết định số 1049/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp.
  [ Ban hành: 04/04/2024 ] [ Hiệu lực: 04/05/2024 ]
  Quyết định 985/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Quyết định số 985/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên nước, khí tượng thủy văn, khoáng sản thuộc phạm vi chức năng quản lý và thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường.
  [ Ban hành: 03/04/2024 ] [ Hiệu lực: 03/05/2024 ]
  Quyết định 984/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Quyết định số 984/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước, khí tượng thủy văn, khoáng sản thuộc phạm vi chức năng quản lý và thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Quảng Ninh.
  [ Ban hành: 03/04/2024 ] [ Hiệu lực: 03/05/2024 ]
  Quyết định 983/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Quyết định số 983/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính thay thế, sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý và thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương.
  [ Ban hành: 03/04/2024 ] [ Hiệu lực: 03/05/2024 ]
  Quyết định 964/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Quyết định số 964/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết củ Sở Y tế.
  [ Ban hành: 01/04/2024 ] [ Hiệu lực: 01/05/2024 ]
  Quyết định 963/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Quyết định số 963/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế.
  [ Ban hành: 01/04/2024 ] [ Hiệu lực: 01/05/2024 ]
  Quyết định 962/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Quyết định số 962/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Quản lý công sản thuộc chức năng quản lý của Sở Tài chính.
  [ Ban hành: 01/04/2024 ] [ Hiệu lực: 01/05/2024 ]
  Quyết định 902/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Quyết định số 902/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ.
  [ Ban hành: 29/03/2024 ] [ Hiệu lực: 28/04/2024 ]
  Quyết định 891/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Quyết định số 891/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc công nhận kết quả xếp hạng Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương - DDCI Quảng Ninh 2023.
  [ Ban hành: 29/03/2024 ] [ Hiệu lực: 28/04/2024 ]
  Quyết định 887/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Quyết định số 887/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mói ban hành lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ.
  [ Ban hành: 28/03/2024 ] [ Hiệu lực: 27/04/2024 ]
  Quyết định 886/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Quyết định số 886/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm phạm vi, chức năng quản lý của Sở Y tế.
  [ Ban hành: 28/03/2024 ] [ Hiệu lực: 27/04/2024 ]