"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006
Cơ quan ban hành
  Văn bản quy phạm pháp luật
  Tổng số: 4242 văn bản
  Quyết định 24/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Quyết định số 24/2023/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành quy chế về quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
  [ Ban hành: 14/08/2023 ] [ Hiệu lực: 13/09/2023 ]
  Quyết định 23/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Quyết định số 23/2023/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc Ban hành quy chế quản lý, vận hành, khai thác và sử dụng hệ thống camera giám sát tỉnh Quảng Ninh.
  [ Ban hành: 07/08/2023 ] [ Hiệu lực: 06/09/2023 ]
  Quyết định 22/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Quyết định số 22/2023/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc Ban hành quy định về cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
  [ Ban hành: 04/08/2023 ] [ Hiệu lực: 03/09/2023 ]
  Quyết định 21/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Quyết định số 21/2023/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc sửa đổi, bổ sung Bảng giá tính thuế Tài nguyên đối với các loại tài nguyên khai thác trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 46/2022/QĐ-UBND ngày 20/12/2022 của UBND tỉnh Quảng Ninh.
  [ Ban hành: 27/07/2023 ] [ Hiệu lực: 26/08/2023 ]
  Quyết định 20/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Quyết định số 20/2023/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh.
  [ Ban hành: 26/07/2023 ] [ Hiệu lực: 25/08/2023 ]
  Quyết định 2075/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Quyết định số 2075/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn.
  [ Ban hành: 26/07/2023 ] [ Hiệu lực: 25/08/2023 ]
  Quyết định 2026/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Quyết định số 2026/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn.
  [ Ban hành: 21/07/2023 ] [ Hiệu lực: 20/08/2023 ]
  Quyết định 19/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Quyết định số 19/2023/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành quy định về quản lý vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
  [ Ban hành: 19/07/2023 ] [ Hiệu lực: 18/08/2023 ]
  Quyết định 1974/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Quyết định số 1974/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, lĩnh vực xuất bản, in và phát hành thuộc phạm vi chức năng quản lý và thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông.
  [ Ban hành: 17/07/2023 ] [ Hiệu lực: 16/08/2023 ]
  Nghị quyết 19/2023/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Nghị quyết số 19/2023/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc Quy định mức chi bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
  [ Ban hành: 12/07/2023 ] [ Hiệu lực: 11/08/2023 ]
  Nghị quyết 18/2023/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Nghị quyết số 18/2023/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc Quy định chính sách thực hiện cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện ma túy và hỗ trợ lực lượng chuyên trách phòng chống tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
  [ Ban hành: 12/07/2023 ] [ Hiệu lực: 11/08/2023 ]
  Nghị quyết 17/2023/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Nghị quyết số 17/2023/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc quy định định mức phân bổ kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
  [ Ban hành: 12/07/2023 ] [ Hiệu lực: 11/08/2023 ]
  Nghị quyết 16/2023/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Nghị quyết số 16/2023/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 303/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của HĐND tỉnh về phân cấp nhiệm vụ chi đầu tư phát triển, nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 tỉnh Quảng Ninh.
  [ Ban hành: 12/07/2023 ] [ Hiệu lực: 11/08/2023 ]
  Nghị quyết 160/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Nghị quyết số 160/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.
  [ Ban hành: 12/07/2023 ] [ Hiệu lực: 11/08/2023 ]
  Nghị quyết 156/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Nghị quyết số 156/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc thông qua danh mục các dự án, công trình thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh đợt 02 năm 2023; Điều chỉnh tên, địa điểm, diện tích dự án, diện tích thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với một số dự án, công trình đã được Hội đông nhân dân tỉnh thông qua.
  [ Ban hành: 12/07/2023 ] [ Hiệu lực: 11/08/2023 ]
  Nghị quyết 155/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Nghị quyết số 155/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về một số giải pháp trọng tâm hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và phát triển bền vững đến năm 2025.
  [ Ban hành: 12/07/2023 ] [ Hiệu lực: 11/08/2023 ]
  Nghị quyết 154/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Nghị quyết số 154/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc đặt tên và điều chỉnh độ dài một số đường, phố trên địa bàn thành phố Cẩm Phả, thị xã Đông Triều và thị xã Quảng Yên thuộc tỉnh Quảng Ninh.
  [ Ban hành: 12/07/2023 ] [ Hiệu lực: 11/08/2023 ]
  Nghị quyết 148/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Nghị quyết số 148/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2023.
  [ Ban hành: 12/07/2023 ] [ Hiệu lực: 11/08/2023 ]
  Quyết định 1888/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Quyết định số 1888/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt quy hoạch chung thị trấn Bình Liêu, huyện Bình Liêu tỉnh Quảng Ninh đến năm 2040.
  [ Ban hành: 07/07/2023 ] [ Hiệu lực: 06/08/2023 ]
  Quyết định 1813/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Quyết định số 1813/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực công chứng thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp.
  [ Ban hành: 03/07/2023 ] [ Hiệu lực: 02/08/2023 ]
  Quyết định 18/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Quyết định số 18/2023/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc bãi bỏ một phần Quy định về Bộ đơn giá bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 45/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh (được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND ngày 18/9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh).
  [ Ban hành: 29/06/2023 ] [ Hiệu lực: 29/07/2023 ]
  Quyết định 1684/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Quyết định số 1684/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực công chứng thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp.
  [ Ban hành: 22/06/2023 ] [ Hiệu lực: 22/07/2023 ]
  Quyết định 1638/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Quyết định số 1638/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo.
  [ Ban hành: 15/06/2023 ] [ Hiệu lực: 15/07/2023 ]
  Quyết định 1597/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Quyết định số 1597/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo.
  [ Ban hành: 15/06/2023 ] [ Hiệu lực: 15/07/2023 ]
  Chỉ thị 05/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Chỉ thị số 05/CT-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc triển khai ngay các giải pháp cấp bách khắc phục tình trạng thiếu điện, đảm bảo cung cấp điện phục vụ sản xuất, sinh hoạt và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
  [ Ban hành: 13/06/2023 ] [ Hiệu lực: 13/07/2023 ]
  Quyết định 1534/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Quyết định số 1534/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Quảng Ninh.
  [ Ban hành: 12/06/2023 ] [ Hiệu lực: 12/07/2023 ]
  Quyết định 17/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Quyết định số 17/2023/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về quy định điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách thành dự án độc lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
  [ Ban hành: 31/05/2023 ] [ Hiệu lực: 30/06/2023 ]
  Quyết định 1355/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Quyết định số 1355/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực hộ tịch thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp.
  [ Ban hành: 26/05/2023 ] [ Hiệu lực: 25/06/2023 ]
  Quyết định 1220/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Quyết định số 1220/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh.
  [ Ban hành: 15/05/2023 ] [ Hiệu lực: 14/06/2023 ]
  Chỉ thị 04/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Chỉ thị số 04/CT-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc tăng cường công tác quản lý xây thô, thiết kế mẫu nhà ở tại các dự án khu đô thị, nhóm nhà ở, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
  [ Ban hành: 12/05/2023 ] [ Hiệu lực: 11/06/2023 ]