"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2024Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006Năm 2001Năm không rõ
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND Tỉnh Quảng Ninh UBND Tỉnh Quảng Ninh HĐND Huyện Ba Chẽ UBND Huyện Ba Chẽ HĐND Huyện Bình Liêu UBND Huyện Bình Liêu HĐND Huyện Cô Tô UBND Huyện Cô Tô HĐND Huyện Đầm Hà UBND Huyện Đầm Hà HĐND Huyện Đông Triều UBND Huyện Đông Triều HĐND Huyện Hải Hà UBND Huyện Hải Hà HĐND Huyện Hoành Bồ UBND Huyện Hoành Bồ HĐND Huyện Tiên Yên UBND Huyện Tiên Yên HĐND Huyện Vân Đồn UBND Huyện Vân Đồn HĐND Huyện Yên Hưng UBND Huyện Yên Hưng HĐND TP Hạ Long UBND TP Hạ Long HĐND TP Móng Cái UBND TP Móng Cái UBND TP Cẩm Phả HĐND TP Uông Bí UBND TP Uông Bí UBND TP Cẩm Phả HĐND TP Cẩm Phả
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Nghị định Quyết định Thông tư Văn bản khác
LĨNH VỰC, NGÀNH
Quyết định 2851/2011/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định số 2851/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế soạn thảo, thẩm định, trình tự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 3492/2006/QĐ-UBND ngày 09/11/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh.
Quyết định 34/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định số 34/2023/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành Bảng giá tính thuế Tài nguyên đối với các loại tài nguyên khai thác trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
Quyết định 594/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định số 594/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường thuộc phạm vi, chức năng quản lý và thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh.
[ Ban hành: 28/02/2024 ] [ Hiệu lực: 29/03/2024 ]
Quyết định 09/2024/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định số 09/2024/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 3000/2017/QĐ-UBND ngày 02/8/2017 của UBND tỉnh Quảng Ninh.
[ Ban hành: 19/02/2024 ] [ Hiệu lực: 20/03/2024 ]
Quyết định 407/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định số 407/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao.
[ Ban hành: 31/01/2024 ] [ Hiệu lực: 01/03/2024 ]
Quyết định 03/2024/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định số 03/2024/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Ninh.
[ Ban hành: 30/01/2024 ] [ Hiệu lực: 29/02/2024 ]
Quyết định 08/2024/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định số 08/2024/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc Ban hành định mức dự toán xây dựng công trình đặc thù trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
[ Ban hành: 30/01/2024 ] [ Hiệu lực: 29/02/2024 ]
Quyết định 390/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định số 390/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo.
[ Ban hành: 30/01/2024 ] [ Hiệu lực: 29/02/2024 ]
Quyết định 396/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định số 396/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc bãi bỏ một số văn bản phòng, chống dịch COVID-19 do UBND tỉnh ban hành.
[ Ban hành: 30/01/2024 ] [ Hiệu lực: 29/02/2024 ]
Quyết định 274/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định số 274/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo
[ Ban hành: 24/01/2024 ] [ Hiệu lực: 23/02/2024 ]
Quyết định 281/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định số 281/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh, UBND tỉnh hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2023.
[ Ban hành: 24/01/2024 ] [ Hiệu lực: 23/02/2024 ]
Quyết định 02/2024/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định số 02/2024/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc sửa đổi, bổ sung Bảng giá tính thuế Tài nguyên đối với các loại tài nguyên khai thác trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 34/2023/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2023 của UBND tỉnh Quảng Ninh.
[ Ban hành: 18/01/2024 ] [ Hiệu lực: 17/02/2024 ]
Quyết định 04/2024/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định số 04/2024/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh.
[ Ban hành: 18/01/2024 ] [ Hiệu lực: 17/02/2024 ]
Quyết định 05/2024/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định số 05/2024/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 55/2021/QĐ-UBND ngày 12/11/2021 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh.
[ Ban hành: 18/01/2024 ] [ Hiệu lực: 17/02/2024 ]
Quyết định 06/2024/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định số 06/2024/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc Ban hành quy định đảm bảo vệ sinh môi trường tàu cá và lồng bè nuôi trồng thủy sản mặn, lợ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
[ Ban hành: 18/01/2024 ] [ Hiệu lực: 17/02/2024 ]