"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2024Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006Năm 2001Năm không rõ
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND Tỉnh Quảng Ninh UBND Tỉnh Quảng Ninh HĐND Huyện Ba Chẽ UBND Huyện Ba Chẽ HĐND Huyện Bình Liêu UBND Huyện Bình Liêu HĐND Huyện Cô Tô UBND Huyện Cô Tô HĐND Huyện Đầm Hà UBND Huyện Đầm Hà HĐND Huyện Đông Triều UBND Huyện Đông Triều HĐND Huyện Hải Hà UBND Huyện Hải Hà HĐND Huyện Hoành Bồ UBND Huyện Hoành Bồ HĐND Huyện Tiên Yên UBND Huyện Tiên Yên HĐND Huyện Vân Đồn UBND Huyện Vân Đồn HĐND Huyện Yên Hưng UBND Huyện Yên Hưng HĐND TP Hạ Long UBND TP Hạ Long HĐND TP Móng Cái UBND TP Móng Cái UBND TP Cẩm Phả HĐND TP Uông Bí UBND TP Uông Bí UBND TP Cẩm Phả HĐND TP Cẩm Phả
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Nghị định Quyết định Thông tư Văn bản khác
LĨNH VỰC, NGÀNH
Văn bản do HĐND TP Hạ Long ban hành
Tổng số: văn bản

Nghị quyết 07/2009/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 07/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Hạ Long về việc phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2007
[ Ban hành: 07/01/2009 ] [ Hiệu lực: 07/01/2009 ]
Nghị quyết 08/2009/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 08/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Hạ Long về lập dự toán và phân bổ ngân sách nhà nước của thành phố năm 2009; sửa đổi, bổ sung một số cơ chế, biện pháp điều hành ngân sách năm 2009
[ Ban hành: 07/01/2009 ] [ Hiệu lực: 07/01/2009 ]
Nghị quyết 09/2009/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 09/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Hạ Long về việc miễn nhiệm chức vụ Uỷ viên Thương trực HĐND thành phố Hạ Long khoá XVIII, nhiệm kỳ 2004 - 2009
[ Ban hành: 07/01/2009 ] [ Hiệu lực: 07/01/2009 ]
Nghị quyết 10/2009/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 10/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Hạ Long về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hạ Long khoá XVIII, nhiệm kỳ 2004-2009
[ Ban hành: 07/01/2009 ] [ Hiệu lực: 07/01/2009 ]
Nghị quyết 11/2009/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 11/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Hạ Long về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hạ Long khoá XVIII, nhiệm kỳ 2004-2009
[ Ban hành: 07/01/2009 ] [ Hiệu lực: 07/01/2009 ]
Nghị quyết 12/2009/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 12/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Hạ Long về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2009
[ Ban hành: 07/01/2009 ] [ Hiệu lực: 07/01/2009 ]
Nghị quyết 13/2009/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 13/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Hạ Long về kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối từ năm 2007 đến năm 2010 của thành phố
[ Ban hành: 07/01/2009 ] [ Hiệu lực: 07/01/2009 ]
Nghị quyết 14/2009/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 14/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Hạ Long về chương trình giám sát năm 2009 của HĐND thành phố Hạ Long
[ Ban hành: 07/01/2009 ] [ Hiệu lực: 07/01/2009 ]
Nghị quyết 71/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 71/NQ-HĐND của HĐND thành phố Hạ Long về việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long khóa XVIII, nhiệm kỳ 2004-2009.
[ Ban hành: 23/07/2008 ] [ Hiệu lực: 23/07/2008 ]
Nghị quyết 72/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 72/NQ-HĐND của HĐND thành phố Hạ Long về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long khóa XVIII, nhiệm kỳ 2004-2009.
[ Ban hành: 23/07/2008 ] [ Hiệu lực: 23/07/2008 ]
Nghị quyết 73/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 73/NQ-HĐND của HĐND thành phố Hạ Long về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Trưởng Ban kinh tế - xã hội HĐND thành phố Hạ Long khóa XVIII, nhiệm kỳ 2004-2009.
[ Ban hành: 23/07/2008 ] [ Hiệu lực: 23/07/2008 ]
Nghị quyết 74/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 74/NQ-HĐND của HĐND thành phố Hạ Long về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Ban kinh tế - xã hội HĐND thành phố Hạ Long khóa XVIII, nhiệm kỳ 2004-2009.
[ Ban hành: 23/07/2008 ] [ Hiệu lực: 23/07/2008 ]
Nghị quyết 77/2008/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 77/2008/NQ-HĐND của HĐND thành phố Hạ Long về việc phê chuẩn bổ sung, điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước thành phố Hạ Long năm 2008 và danh mục dự án công trình hoãn, giãn tiến độ thực hiện mục tiêu kiềm chế lạm phát.
[ Ban hành: 23/07/2008 ] [ Hiệu lực: 23/07/2008 ]
Nghị quyết 57/2008/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 57/2008/NQ-HĐND của HĐND huyện Hải Hà về việc phê chuẩn tổng quyết toán thu - chi ngân sách năm 2007.
[ Ban hành: 22/07/2008 ] [ Hiệu lực: 22/07/2008 ]
Nghị quyết 18/2008/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 18/2008/NQ-HĐND của HĐND thành phố Hạ Long về việc thông qua quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết giai đoạn 2006-2007 của 20 phường (xã) trên địa bàn thành phố Hạ Long.
[ Ban hành: 17/01/2008 ] [ Hiệu lực: 17/01/2008 ]
Nghị quyết 19/2008/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 19/2008/NQ-HĐND của HĐND thành phố Hạ Long về việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Thường trực HĐND thành phố Hạ Long khóa XVIII, nhiệm kỳ 2004-2009.
[ Ban hành: 17/01/2008 ] [ Hiệu lực: 17/01/2008 ]
Nghị quyết 20/2008/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 20/2008/NQ-HĐND của HĐND thành phố Hạ Long về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Ủy viên Thường trực HĐND thành phố Hạ Long khóa XVIII, nhiệm kỳ 2004-2009.
[ Ban hành: 17/01/2008 ] [ Hiệu lực: 17/01/2008 ]
Nghị quyết 21/2008/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 21/2008/NQ-HĐND của HĐND thành phố Hạ Long về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2008.
[ Ban hành: 17/01/2008 ] [ Hiệu lực: 17/01/2008 ]
Nghị quyết 22/2008/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 22/2008/NQ-HĐND của HĐND thành phố Hạ Long về việc quy định tạm thời một số chế độ và kinh phí hoạt động của HĐND thành phố Hạ Long và HĐND phường, xã.
[ Ban hành: 17/01/2008 ] [ Hiệu lực: 17/01/2008 ]
Nghị quyết 23/2008/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 23/2008/NQ-HĐND của HĐND thành phố Hạ Long về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách năm 2006.
[ Ban hành: 17/01/2008 ] [ Hiệu lực: 17/01/2008 ]
Nghị quyết 24/2008/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 24/2008/NQ-HĐND của HĐND thành phố Hạ Long về việc phê chuẩn dự toán và phân bổ dự toán ngân sách Nhà nước thành phố năm 2008, bổ sung, điều chỉnh một số cơ chế biện pháp điều hành ngân sách Nhà nước năm 2008.
[ Ban hành: 17/01/2008 ] [ Hiệu lực: 17/01/2008 ]
Nghị quyết 25/2008/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 25/2008/NQ-HĐND của HĐND thành phố Hạ Long về chương trình giám sát của HĐND thành phố Hạ Long năm 2008.
[ Ban hành: 17/01/2008 ] [ Hiệu lực: 17/01/2008 ]
Nghị quyết 304/2006/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 304/2006/NQ-HĐND của HĐND thành phố Hạ Long về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2006.
[ Ban hành: 21/07/2006 ] [ Hiệu lực: 21/07/2006 ]
Nghị quyết 305/2006/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 305/2006/NQ-HĐND của HĐND thành phố Hạ Long “V/v bổ sung sự toán ngân sách Nhà nước thành phố hạ Long năm 2006 ”.
[ Ban hành: 21/07/2006 ] [ Hiệu lực: 21/07/2006 ]
Nghị quyết 306/2006/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 306/2006/NQ-HĐND của HĐND thành phố Hạ Long về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 127/NQ-HĐ ngày 29-12-2004 của HĐND thành phố Hạ Long “Về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thành phố Hạ Long giai đoạn 2006-2009”.
[ Ban hành: 21/07/2006 ] [ Hiệu lực: 21/07/2006 ]
Nghị quyết 307/2006/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 307/2006/NQ-HĐND của HĐND thành phố Hạ Long về đảm bảo trật tự ATGT đường bộ - TTCC trên địa bàn thành phố Hạ Long giai đoạn 2006-2009
[ Ban hành: 21/07/2006 ] [ Hiệu lực: 21/07/2006 ]
Nghị quyết 310/2006/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 310/2006/NQ-HĐND của HĐND thành phố Hạ Long “V/v phê chuẩn mức phụ cấp đối với Phó các ban HĐND thành phố khóa XVIII”.
[ Ban hành: 21/07/2006 ] [ Hiệu lực: 21/07/2006 ]
Nghị quyết 309/2006/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 309/2006/NQ-HĐND của HĐND thành phố Hạ Long “V/v điều chỉnh mức phụ cấp tạm thời đối với Bí thư chi bộ, Khu trưởng, Trưởng thôn và Tổ trưởng nhân dân các phường, xã đã được UBND thành phố quyết định phê chuẩn điều chỉnh quy mô khu phố, tổ dân”.
[ Ban hành: 21/07/2006 ] [ Hiệu lực: 21/07/2006 ]