"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006Năm 2001Năm không rõ
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND Tỉnh Quảng Ninh UBND Tỉnh Quảng Ninh HĐND Huyện Ba Chẽ UBND Huyện Ba Chẽ HĐND Huyện Bình Liêu UBND Huyện Bình Liêu HĐND Huyện Cô Tô UBND Huyện Cô Tô HĐND Huyện Đầm Hà UBND Huyện Đầm Hà HĐND Huyện Đông Triều UBND Huyện Đông Triều HĐND Huyện Hải Hà UBND Huyện Hải Hà HĐND Huyện Hoành Bồ UBND Huyện Hoành Bồ HĐND Huyện Tiên Yên UBND Huyện Tiên Yên HĐND Huyện Vân Đồn UBND Huyện Vân Đồn HĐND Huyện Yên Hưng UBND Huyện Yên Hưng HĐND TP Hạ Long UBND TP Hạ Long HĐND TP Móng Cái UBND TP Móng Cái UBND TP Cẩm Phả HĐND TP Uông Bí UBND TP Uông Bí UBND TP Cẩm Phả HĐND TP Cẩm Phả
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Nghị định Quyết định Thông tư Văn bản khác
LĨNH VỰC, NGÀNH
Văn bản do HĐND Huyện Đầm Hà ban hành
Tổng số: văn bản

Nghị quyết 18/2008/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 18/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đầm Hà về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND huyện Đầm Hà ban hành hết hiệu lực thi hành
[ Ban hành: 31/12/2008 ] [ Hiệu lực: 31/12/2008 ]
Nghị quyết 19/2008/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 19/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đầm Hà về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Hội thẩm Toà án nhân dân huyện Đầm Hà (nhiệm kỳ 2004 - 2009)
[ Ban hành: 31/12/2008 ] [ Hiệu lực: 31/12/2008 ]
Nghị quyết 20/2008/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 20/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đầm Hà về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2009
[ Ban hành: 31/12/2008 ] [ Hiệu lực: 31/12/2008 ]
Nghị quyết 21/2008/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 21/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đầm Hà về chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện năm 2009
[ Ban hành: 31/12/2008 ] [ Hiệu lực: 31/12/2008 ]
Nghị quyết 23/2008/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị Quyết số 23/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đầm Hà về cơ chế hỗ trợ phát triển kinh tế nông, lâm, ngư nghiệp
[ Ban hành: 31/12/2008 ] [ Hiệu lực: 31/12/2008 ]
Nghị quyết 24/2008/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 24/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đầm Hà về nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2009
[ Ban hành: 31/12/2008 ] [ Hiệu lực: 31/12/2008 ]
Nghị quyết 25/2008/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 25/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đầm Hà về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Đầm Hà
[ Ban hành: 31/12/2008 ] [ Hiệu lực: 31/12/2008 ]
Nghị quyết 26/2008/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 26/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đầm Hà về việc phê chuẩn kết quả bổ sung Hội thẩm nhân dân Toà án nhân dân huyện Đầm Hà (nhiệm kỳ 2004 - 2009)
[ Ban hành: 30/12/2008 ] [ Hiệu lực: 30/12/2008 ]
Nghị quyết 27/2008/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 27/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đầm Hà về việc miễn nhiệm Hội thẩm Toà án nhân dân huyện Đầm Hà
[ Ban hành: 30/12/2008 ] [ Hiệu lực: 30/12/2008 ]
Nghị quyết 16/2008/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 16/2008/NQ-HĐND của HĐND huyện Đầm Hà về việc ban hành Quy định về một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của HĐND huyện.
[ Ban hành: 23/07/2008 ] [ Hiệu lực: 23/07/2008 ]
Nghị quyết 13/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 13/NQ-HĐND của HĐND huyện Đầm Hà về việc phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách huyện năm 2007.
[ Ban hành: 23/07/2008 ] [ Hiệu lực: 23/07/2008 ]
Nghị quyết 14/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 14/NQ-HĐND của HĐND huyện Đầm Hà về việc phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách huyện năm 2007.
[ Ban hành: 23/07/2008 ] [ Hiệu lực: 23/07/2008 ]
Nghị quyết 15/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 15/NQ-HĐND của HĐND huyện Đầm Hà về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2008.
[ Ban hành: 23/07/2008 ] [ Hiệu lực: 23/07/2008 ]
Nghị quyết 01/2008/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 01/2008/NQ-HĐND của HĐND huyện Đầm Hà về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2007 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2008.
[ Ban hành: 03/01/2008 ] [ Hiệu lực: 03/01/2008 ]
Nghị quyết 02/2008/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 02/2008/NQ-HĐND của HĐND huyện Đầm Hà về chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND huyện năm 2008.
[ Ban hành: 03/01/2008 ] [ Hiệu lực: 03/01/2008 ]
Nghị quyết 03/2008/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 03/2008/NQ-HĐND của HĐND huyện Đầm Hà về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2008.
[ Ban hành: 03/01/2008 ] [ Hiệu lực: 03/01/2008 ]
Nghị quyết 04/2008/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 04/2008/NQ-HĐND của HĐND huyện Đầm Hà về lập dự toán, phân bổ ngân sách Nhà nước của huyện và một số cơ chế, biện pháp điều hành ngân sách năm 2008.
[ Ban hành: 03/01/2008 ] [ Hiệu lực: 03/01/2008 ]
Nghị quyết /2008/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 05/2008/NQ-HĐND của HĐND huyện Đầm Hà về việc điều chỉnh cơ chế hỗ trợ kinh phí để xây dựng nhà văn hóa.
[ Ban hành: 03/01/2008 ] [ Hiệu lực: 03/01/2008 ]
Nghị quyết 06/2008/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND của HĐND huyện Đầm Hà về việc phân loại đơn vị hành chính huyện Đầm Hà.
[ Ban hành: 03/01/2008 ] [ Hiệu lực: 03/01/2008 ]
Nghị quyết 01/2007/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số: 01/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Đầm Hà về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2007.
[ Ban hành: 19/07/2007 ] [ Hiệu lực: 19/07/2007 ]
Nghị quyết 02/2007/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số: 02/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Đầm Hà về việc phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách huyện năm 2006.
[ Ban hành: 19/07/2007 ] [ Hiệu lực: 19/07/2007 ]
Nghị quyết 03/2007/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số: 03/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Đầm Hà về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách huyện năm 2007.
[ Ban hành: 19/07/2007 ] [ Hiệu lực: 19/07/2007 ]
Nghị quyết 04/2007/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số: 04/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Đầm Hà về cơ chế hỗ trợ kinh phí để xây dựng sân vận động xã
[ Ban hành: 19/07/2007 ] [ Hiệu lực: 19/07/2007 ]
Nghị quyết 05/2007/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số: 05/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Đầm Hà về việc huỷ bỏ Nghị quyết.
[ Ban hành: 19/07/2007 ] [ Hiệu lực: 19/07/2007 ]
Nghị quyết 06/2007/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số: 06/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Đầm Hà về việc bãi bỏ một số quy định tại Tờ trình số 166/TTr-UBND ngày 15/12/2006 của UBND huyện đã được HĐND huyện phê chuẩn tại Nghị quyết số 41/2006/NQ-HĐND ngày 21/12/2006 về việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi hội nghị, công tác, tiếp khách và một số khoản chi khác.
[ Ban hành: 19/07/2007 ] [ Hiệu lực: 19/07/2007 ]
Quyết định 250/2007/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định số: 250/2007/QĐ-UBND của UBND huyện Đầm Hà về việc Quy định tạm thời chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và kinh phí hoạt động của Đội trật tự công cộng.
[ Ban hành: 15/02/2007 ] [ Hiệu lực: 15/02/2007 ]
Nghị quyết 41/2006/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số: 41/2006/NQ-HĐND của HĐND huyện Đầm Hà về việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi hội nghị, công tác, tiếp khách và một số khoản chi khác.
[ Ban hành: 21/12/2006 ] [ Hiệu lực: 21/12/2006 ]
Nghị quyết 43/2006/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số: 43/2006/NQ-HĐND của HĐND huyện Đầm Hà về việc thực hành chương trình chiến lược Quốc gia Phòng chống HIV/AIDS đến năm 2010.
[ Ban hành: 21/12/2006 ] [ Hiệu lực: 21/12/2006 ]
Nghị quyết 44/2006/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số: 44/2006/NQ-HĐND của HĐND huyện Đầm Hà về chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND huyện năm 2007.
[ Ban hành: 21/12/2006 ] [ Hiệu lực: 21/12/2006 ]
Nghị quyết 45/2006/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số: 45/2006/NQ-HĐND của HĐND huyện Đầm Hà về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2007.
[ Ban hành: 21/12/2006 ] [ Hiệu lực: 21/12/2006 ]